Từ nay đến cuối năm, nước ta chịu ảnh hưởng của 12-13 cơn bão