Từ năm 2015 đến nay, Quảng Ninh giảm được hơn 19% đội ngũ công chức

Giáo dục là một trong những ngành giảm tỉ lệ biên chế cao nhất ở Quảng Ninh.
Giáo dục là một trong những ngành giảm tỉ lệ biên chế cao nhất ở Quảng Ninh.
Giáo dục là một trong những ngành giảm tỉ lệ biên chế cao nhất ở Quảng Ninh.
Lên top