Từ 25.8.2021, đường sắt tạm dừng toàn bộ tàu khách

Từ 25.8.2021 đường sắt tạm dừng toàn bộ tàu khách. Ảnh GT
Từ 25.8.2021 đường sắt tạm dừng toàn bộ tàu khách. Ảnh GT
Từ 25.8.2021 đường sắt tạm dừng toàn bộ tàu khách. Ảnh GT
Lên top