Từ 16.3, đường sắt tạm dừng chạy 10 mác tàu địa phương

Ngành đường sắt tạm dừng chạy 10 mác tàu địa phương từ ngày mai (16.3).
Ngành đường sắt tạm dừng chạy 10 mác tàu địa phương từ ngày mai (16.3).
Ngành đường sắt tạm dừng chạy 10 mác tàu địa phương từ ngày mai (16.3).
Lên top