Trực tiếp chứng kiến đồ đạc trong nhà tự bốc cháy như có ma thuật

Đồ đạc trong nhà tự bốc cháy như là có ma thuật.
Đồ đạc trong nhà tự bốc cháy như là có ma thuật.
Đồ đạc trong nhà tự bốc cháy như là có ma thuật.