Triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gắn với xây dựng nông thôn mới

Tổng giám đốc Tổng công ty Chu Quang Hào ký thỏa thuận hợp tác với đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.
Tổng giám đốc Tổng công ty Chu Quang Hào ký thỏa thuận hợp tác với đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.
Tổng giám đốc Tổng công ty Chu Quang Hào ký thỏa thuận hợp tác với đại diện Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.
Lên top