Trên 21.000 hộ dân thiếu nước ngọt trầm trọng ở Cà Mau

Lu, khạp đã hết nước vào mùa khô
Lu, khạp đã hết nước vào mùa khô