Trang bị đủ các điều kiện cho công nhân sản xuất “3 tại chỗ”

Công nhân tham gia sản xuất "3 tại chỗ" chuẩn bị chỗ nghỉ. Ảnh: H.N
Công nhân tham gia sản xuất "3 tại chỗ" chuẩn bị chỗ nghỉ. Ảnh: H.N
Công nhân tham gia sản xuất "3 tại chỗ" chuẩn bị chỗ nghỉ. Ảnh: H.N
Lên top