Trà Vinh chỉ còn 4 xã, phường, thị trấn áp dụng Chỉ thị 16

Lên top