Trà Vinh: Cán bộ, đảng viên, CCVC không được sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc