"Trả nợ cho vong" ở chùa Ba Vàng là trái Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Lên top