TP.Hồ Chí Minh: Kiến nghị xem lại các giải pháp hạn chế xe cá nhân