TPHCM: Xới lại các giải pháp tăng thuế, tăng phí để hạn chế xe cá nhân