TPHCM tinh giản biên chế, sắp xếp lại cán bộ: Để hiệu quả khi thực hiện cơ chế đặc thù

TPHCM tinh giản biên chế, sắp xếp lại cán bộ để bộ máy hoạt động hiệu quả khi thực hiện cơ chế đặc thù.
TPHCM tinh giản biên chế, sắp xếp lại cán bộ để bộ máy hoạt động hiệu quả khi thực hiện cơ chế đặc thù.
TPHCM tinh giản biên chế, sắp xếp lại cán bộ để bộ máy hoạt động hiệu quả khi thực hiện cơ chế đặc thù.