TP. Cao Bằng cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19

TP. Cao Bằng cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.
TP. Cao Bằng cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.
TP. Cao Bằng cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.
Lên top