Top 10 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung kết cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống”

Ban Giám khảo chấm các tác phẩm dự thi tại vòng chung kết cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống”.
Ban Giám khảo chấm các tác phẩm dự thi tại vòng chung kết cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống”.
Ban Giám khảo chấm các tác phẩm dự thi tại vòng chung kết cuộc thi “Biến đổi khí hậu với cuộc sống”.