Tổng giám đốc Vietjet mang trung thu đầm ấm đến trẻ em tàn tật, mồ côi