Tôn vinh thuyền viên Việt Nam nhân ngày thuyền viên thế giới