Tôn vinh 15 cá nhân, tập thể “Trưởng thành cùng đất nước“