Toạ đàm: "Bộ luật Lao động 2019: Hiểu để đảm bảo quyền lợi cho người lao động"

Các khách mời tham dự tọa đàm "Bộ luật Lao động 2019: Hiểu để đảm bảo quyền lợi cho người lao động".
Các khách mời tham dự tọa đàm "Bộ luật Lao động 2019: Hiểu để đảm bảo quyền lợi cho người lao động".
Các khách mời tham dự tọa đàm "Bộ luật Lao động 2019: Hiểu để đảm bảo quyền lợi cho người lao động".
Lên top