Tổ chức Hội thảo Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào năm 1971

Ban Chỉ đạo Hội thảo "Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào 1971 - Giá trị lịch sử và hiện thực". Ảnh: Hưng Thơ.
Ban Chỉ đạo Hội thảo "Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào 1971 - Giá trị lịch sử và hiện thực". Ảnh: Hưng Thơ.
Ban Chỉ đạo Hội thảo "Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào 1971 - Giá trị lịch sử và hiện thực". Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top