LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT Ở MỎ VÀNG MÀ SA PHÌN (LÀO CAI):

Tỉnh thừa nhận có 7 người chết