Tinh thần "Thủ đô kháng chiến" giúp Tuyên Quang thêm vững trước COVID-19

Tinh thần "Thủ đô kháng chiến" giúp chúng tôi thêm vững trước "giặc" COVID-19.
Tinh thần "Thủ đô kháng chiến" giúp chúng tôi thêm vững trước "giặc" COVID-19.
Tinh thần "Thủ đô kháng chiến" giúp chúng tôi thêm vững trước "giặc" COVID-19.
Lên top