Tin xả lũ thủy điện được cập nhật đến tận khu dân cư, qua các trưởng thôn