Tin đồn vỡ thủy điện Sông Tranh 2, dân chạy tan tác