Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tín đồ Hội Thánh Đức Chúa Trời xuất hiện ở Hà Nội

Tín đồ Hội Thánh Đức Chúa Trời xuất hiện ở Hà Nội. Ảnh: TV
Tín đồ Hội Thánh Đức Chúa Trời xuất hiện ở Hà Nội. Ảnh: TV