Tin bão số 1 trên biển Đông: Bão Mirinae sẽ đi vào các tỉnh ven biển phía Bắc nước ta trong 24 giờ tới