Tiểu thương Đà Nẵng ôm cúp tự chế, “quẩy” nhiệt tình trước trận