Tiểu thương chợ Sóc Sơn: Bình cứu hỏa hoạt động thì đã không cháy cả chợ