Tiết ngoại khóa đặc biệt tưởng nhớ 64 chiến sĩ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma

Học sinh tham gia tiết ngoại khóa thả hoa đăng tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma. Ảnh: MT.
Học sinh tham gia tiết ngoại khóa thả hoa đăng tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma. Ảnh: MT.
Học sinh tham gia tiết ngoại khóa thả hoa đăng tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma. Ảnh: MT.