Tiếp tục xuất hiện siêu bão Trami gần Biển Đông

Ảnh vệ tinh chụp bão Trami.
Ảnh vệ tinh chụp bão Trami.
Ảnh vệ tinh chụp bão Trami.