Tiếp tục tìm kiếm thuyền viên gặp nạn trên biển

Tàu tìm kiếm đưa thuyền viên tìm thấy vào bờ
Tàu tìm kiếm đưa thuyền viên tìm thấy vào bờ