Tiếp tục đình chỉ 2 Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Hoàng Liên

Trạm kiểm lâm Tả Van. Ảnh: Quốc Hồng.
Trạm kiểm lâm Tả Van. Ảnh: Quốc Hồng.
Trạm kiểm lâm Tả Van. Ảnh: Quốc Hồng.
Lên top