Thanh Hóa:

Tiếng trống trường muộn sau lũ dữ tại huyện Mường Lát