Tích hợp đăng ký khai sinh, cấp giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công

Việc đổi giấy phép lái xe có thể thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công quốc gia. Ảnh LDO
Việc đổi giấy phép lái xe có thể thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công quốc gia. Ảnh LDO
Việc đổi giấy phép lái xe có thể thực hiện trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công quốc gia. Ảnh LDO
Lên top