KHU CÔNG NGHIỆP - KHU CHẾ XUẤT TP.HỒ CHÍ MINH:

Thưởng tết cao nhất 1 tỉ đồng, bình quân 6,8 triệu đồng/người