Thương hồ trên dòng Kênh Tẻ

Buổi trưa khi chợ đã vãn.
Buổi trưa khi chợ đã vãn.
Buổi trưa khi chợ đã vãn.
Lên top