Thu phí quỹ bảo trì đường bộ đối với xe máy: Cơ bản dựa vào tự khai của người dân