Thời điểm áp dụng, đối tượng chịu tác động của việc "bỏ viên chức suốt đời"

Đa số đại biểu Quốc hội tán thành quy định không ký hợp đồng không xác định thời hạn kể từ 1.7.2020.
Đa số đại biểu Quốc hội tán thành quy định không ký hợp đồng không xác định thời hạn kể từ 1.7.2020.
Đa số đại biểu Quốc hội tán thành quy định không ký hợp đồng không xác định thời hạn kể từ 1.7.2020.
Lên top