Quảng Ninh:

Thợ lò đầu tiên của TKV bị tai nạn hầm lò trong đầu năm mới 2017