Thiếu cơ sở khoa học để Đà Nẵng loại bỏ cảng Liên Chiểu khỏi quy hoạch

Cảng Tiên Sa sẽ quá tải trong tương lai, trong khi phương án mở rộng bằng cách giải phóng mặt bằng không khả thi.
Cảng Tiên Sa sẽ quá tải trong tương lai, trong khi phương án mở rộng bằng cách giải phóng mặt bằng không khả thi.
Cảng Tiên Sa sẽ quá tải trong tương lai, trong khi phương án mở rộng bằng cách giải phóng mặt bằng không khả thi.
Lên top