Thiết bị chữa cháy tốt, sao dập lửa vụ xe tiếp xăng vẫn chậm?