Thi tuyển cán bộ lãnh đạo: Quảng Ninh có “xé rào”?