Thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ: Bất lực nhìn đồ đạc chìm trong nước