Thi nâng ngạch công chức, viên chức: Làm sao để tránh hình thức, tiêu cực?