Thi công ì ạch, nhiều gói thầu ở Âu thuyền Thọ Quang không thể về đích

Lên top