Thể lệ cuộc thi “Bút ký - Phóng sự về 50 năm Chiến thắng Khe Sanh”