Thanh tra: Có thiếu sót khi mua sắm tài sản tại Âu thuyền Thọ Quang

Âu thuyền Thọ Quang từ lâu là điểm đen ô nhiễm môi trường tại Đà Nẵng.
Âu thuyền Thọ Quang từ lâu là điểm đen ô nhiễm môi trường tại Đà Nẵng.
Âu thuyền Thọ Quang từ lâu là điểm đen ô nhiễm môi trường tại Đà Nẵng.
Lên top