Thành phố Hà Tĩnh lập 9 chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19

Một trong 9 chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố Hà Tĩnh phòng chống dịch COVID-19
Một trong 9 chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố Hà Tĩnh phòng chống dịch COVID-19
Một trong 9 chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố Hà Tĩnh phòng chống dịch COVID-19
Lên top