Thanh Hóa: Xót lòng cảnh dùng canô đưa tang trong cơn lũ